Vedtekter

Vedtekter for Laugen rock- og bluesklubb

Vedtatt på stiftelsesmøtet 22. juni 2010, revidert på årsmøte 21.03.2018.

§ 1 Navn

a) Foreningen navn er Laugen rock- og bluesklubb. Foreningen ble stiftet 22. juni 2010.
b) Foreningens hjemsted er Ringebu kommune.

§ 2 Form, tilslutning

Laugen rock- og bluesklubb er en selvstendig, ideell medlemsforening. Laugen rock- og bluesklubb er tilsluttet Norske konsertarrangører.

§ 3 Formål

Klubbens formål er å

a) gi publikum gode konsertopplevelser.
b) spre kunnskap om, øke forståelsen for og interessen for rock og beslektede musikkformer.
c) støtte lokale rock- og bluesmusikere og fremme rekruttering til rock- og bluesmiljøet
d) skape sosiale arenaer med musikk, trivsel og stor takhøyde

§ 4 Medlemskap

a) Alle som slutter seg til foreningens formål og vedtekter kan være medlem i Laugen rock- og bluesklubb. Alle medlemmer har rett til å påvirke foreningens drift og virksomhet gjennom deltagelse på årsmøte eller andre demokratiske fora.
b) Alle som har betalt medlemskontingent er å regne som medlemmer av Laugen rock- og bluesklubb.
c) Medlemskapet medfører bl.a. – billigere adgang til klubbens arrangementer
d) Dersom et medlem ikke betaler kontingenten, opphører medlemskapet. Et medlem som motarbeider klubbens formål og virksomhet kan, etter å ha forklart seg for styret, ekskluderes for en bestemt periode.

§ 5 Styret

Klubben ledes av et styre på 5 personer med to varamedlemmer. Styrets hovedoppgave er å ivareta foreningens formålsparagraf. Styret forplikter seg til å følge vedtekter og retningslinjer vedtatt av årsmøtet.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede og vedtak gjøres med alminnelig flertall. Enstemmighet skal tilstrebes i alle saker. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

Styret forbereder og sørger for at neste årsmøte finner sted.

Styret forplikter seg til å inneha sine verv i perioden mellom to årsmøter. Ved evt. frafall i denne perioden, supplerer styret seg selv ved at en av vararepresentantene trer inn i styret som ordinært medlem.

Styret forplikter seg til å avholde styremøte minst fire ganger i året. Det skal føres protokoll fra alle styremøter.

§ 6 Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i første kvartal.

Årsmøtet skal
a) Velge møteleder og møtesekretær
b) Behandle styrets årsmelding
c) Behandle styrets regnskap og budsjett
d) Fastsette medlemskontingenten
e) Behandle innkomne forslag. Disse må være styret i hende senest to uker før årsmøtet
f) Velge styre
g) Velge styrets leder
h) Velge revisor

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt, dvs. ved kunngjøring seinest tre uker før det skal avholdes.
Saksdokumentene skal være tilgjengelige for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Stemmeberettigede er alle som har gyldig medlemskap når årsmøtet avholdes. Avstemninger skal foregå skriftlig dersom en person forlanger dette.

Vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall, dersom intet annet er nevnt i vedtektene. Ved behandling av årsrapport og regnskap har styret ikke stemmerett.

§ 7 Økonomi

Regnskapsåret er 1.januar til 31.desember. Klubbens regnskap føres av kasserer eller den styret bemyndiger.
Regnskapet skal være tilgjengelig for alle medlemmer med 3 ukers varsel.

Regnskapet skal til enhver tid kunne framlegges for styret, som videre kan godkjenne at andre enkeltpersoner eller instanser får regnskapet til gjennomsyn.

Årsmøtet velger revisor som har til oppgave å gå gjennom klubbens regnskaper og forestå eventuelle andre kontrollfunksjoner som årsmøtet vedtar.

Eventuelle erstatningskrav mot medlemmer av styret, reist av styret eller årsmøtet, skal vurderes av offentlig godkjent revisor.

§ 8 Oppløsning

Foreningen kan kun oppløses etter vedtak av årsmøte. Det forutsetter at forslag om oppløsning ligger under årsmøtets dagsorden. Oppløsning krever alminnelig flertall. Ved oppløsning skal årsmøtet disponere foreningens midler i samsvar med klubbens vedtekter og formålsparagraf.

§ 9 Vedtektsendring

Vedtektsendringer kan bare foretas på årsmøte og vedtas med alminnelig flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede.

Comments are closed